Privacy Marjan

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Logopediepraktijk Oosterbaan het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Logopediepraktijk Oosterbaan verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Logopediepraktijk Oosterbaan heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Logopediepraktijk Oosterbaan begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Logopediepraktijk Oosterbaan kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Logopediepraktijk Oosterbaan zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 29-8-2020,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

2.1 Inventarisatie persoonsgegevens.
Geef hieronder aan welke persoonsgegevens binnen de organisatie gebruikt worden.

Gewone persoonsgegevens

 Naam/ voorletters/ tussenvoegsel

 Titels

 •   Adres
 •   Postcode
 •   Plaats
 •   Provincie
 •   Land
 •   Woonplaats
 •   Telefoonnummer

 Faxnummer

 E-mailadres

 Website

 •   Geslacht
 •   Geboortedatum

 Geboorteplaats

 Overlijdensdatum

 •   Burgerlijke staat
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Twitter
 •   Werkzaam bij organisatie
 •   Bankrekeningnummer
 •   Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)
 •   Voertuig kentekenplaat
 •   Salarisgegevens Salarisgegevens worden niet gezien als bijzondere gegevens.Andere gewone persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens
 Ras of etnische afkomst
 Politieke opvattingen
 Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging  Lidmaatschap van een vakbond

 Genetische of biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie

 Gegevens over gezondheid
 Gegevens over seksueel gedrag of seksuele

gerichtheid

 Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen

 Kopie identiteitsbewijs/paspoort, zonder voorlegger gekopieerd

 BSN-nummer Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk

is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkgevers, zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs en kinderopvang wordt het BSN gebruikt.

Aantekeningen bijzondere persoonsgegevens:

3.1 Inventarisatie doelbinding.

Grondslag:

Je moet een goede reden moet hebben om persoonsgegevens te mogen verwerken. De juridische naam voor die redenen is grondslagen. U heeft dus een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. <br?> In de AVG staan de volgende 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:
U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat,

Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken, om een overeenkomst uit te voeren,
omdat u dit wettelijk verplicht bent,
om vitale belangen te beschermen,

om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

Voorbeelden van grondslagen zijn:
Toestemming = ondertekening van een toestemmingsformulier of een inschrijving door middel van een opt-in voor een nieuwsbrief,

Overeenkomst = je hebt deze persoonsgegevens nodig hebt voor het uitvoeren van een overeenkomst (b.v. een koopcontract of een lidmaatschapsovereenkomst),

Gerechtvaardigd belang = bestaande klanten na een aankoop te informeren over soortgelijke, eigen producten of diensten.

Doelbinding:

Welke persoonsgegevens verwerk je, met welk doel en heb je ze daar ook voor gekregen (grondslag)? Dat noemen we ‘doelbinding’. Het is belangrijk dat je persoonsgegevens alleen verwerkt (dus opslaat en gebruikt) voor de doeleinden waarvoor je deze hebt verkregen. In de doelbinding beschrijf je dus welke gegevens, met welke grondslag en wat je met die gegevens doet.

Voor de inventarisatie van de vormen van doelbinding binnen de organisatie hebben wij onderstaand schema gemaakt. Voor doelbindingen die veel voorkomen, hebben wij het schema al ingevuld en die kun je dus zo aanvinken. Komen er binnen je organisatie nog andere doelbindingen voor, dan kun je deze in de open vorm noteren bij 3.3.

Bewaartermijn:

Het uitgangspunt is dat je persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk. Wat noodzakelijk is hangt af van de situatie. Dit staat niet concreet beschreven in de AVG en dus moet je bepalen wat in jouw situatie passend is.

Wel zijn er andere wettelijke termijnen waar u zich aan moet houden. Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving of de Archiefwet. Zo moet je voor de belastingdienst je administratie 7 jaar bewaren.

LET OP: Je bent wettelijk verplicht zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Vraag dus alleen de gegevens die je echt nodig hebt voor het goed functioneren van je organisatie.

(N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres)

 Klant of leverancier Persoonsgegevens: NAWTE.

Grondslag:

Verwerkingen:

Verwerkt door:

Bewaartermijn:

Opdracht of contract.
Administratie, bevestiging, uitlevering.
Afdeling administratie, afdeling sales en afdeling inkoop. Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Persoonsgegevens nodig ivm behandelovereenkomst logopedie, terugkoppeling naar verwijzer en declareren van behandelingen bij zorgverzekeraar,gedurende de termijn van de behandeling.

 Klant en BSN

Organisaties buiten de overheid mogen het BSN (burger-servicenummer) alleen gebruiken als dat volgens de wet is toegestaan. Anders mag het niet! Het is toegestaan voor bijvoorbeeld werkgevers, zorgverleners, zoals huisartsen en apotheken en ook voor zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het ook wel onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer. Organisaties kunnen niet onder het verbod uitkomen door mensen toestemming te vragen voor het gebruik van hun BSN!

Persoonsgegevens:

Grondslag:

Verwerkingen:

Verwerkt door:

Bewaartermijn:

NAWTE + BSN.
Overeenkomst met handtekening op papier.
Interactie met de overheid in het belang van (en met toestemming van) de klant. Afdeling administratie.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Persoonsgegevens nodig ivm behandelovereenkomst logopedie, terugkoppeling naar verwijzer en declareren van behandelingen bij zorgverzekeraar,gedurende de termijn van de behandeling.BSN wordt gevraagd ter verificatie van persoon en inschrijving bij zorgverzekeraar

 VvE-leden en -gebruikers

Het bestuur van de VvE dient op grond van het reglement ex artikel 5:112 BW een register bij te houden van eigenaars en een register van gebruikers. In dit register zijn persoonsgegevens opgenomen.

Persoonsgegevens: Grondslag: Verwerkingen:

Verwerkt door: Bewaartermijn:

NAWTE + bankgegevens + kentekengegevens.
Akte van splitsing en het reglement ex artikel 5:112 BW.

Beheeractiviteiten van de VvE in de breedste zin van het woord in het belang van( en met toestemming van) de (gezamenlijke) eigenaars.

Bestuur en beheerder.

Gedurende lidmaatschap of gebruik en 12 maanden daarna en voorts alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:  Aanmelden voor nieuwsbrief

Persoonsgegevens:
Grondslag:
Verwerkingen:
Verwerkt door:
Bewaartermijn:
Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Naam en e-mailadres.
Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website). Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven. Afdeling communicatie.
Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en geïnteresseerde

Persoonsgegevens:
Grondslag:
Verwerkingen:
Verwerkt door:
Bewaartermijn:
Beschrijf hieronder kort uw situatie:

NAWTE.
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn. Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten. Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder. Gedurende de periode dat men contact heeft.

 Stakeholder-/lobbycontacten met politieke voorkeur

Persoonsgegevens:
Grondslag:
Verwerkingen:
Verwerkt door:
Bewaartermijn:
Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Medewerkers

Persoonsgegevens:
Grondslag:
Verwerkingen:
Verwerkt door:
Bewaartermijn:
Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Medewerkersfoto’s op de website

Persoonsgegevens:
Grondslag:
Verwerkingen:
Verwerkt door:
Bewaartermijn:
Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Vrijwilligers

Persoonsgegevens:
Grondslag:
Verwerkingen:
Verwerkt door:
Bewaartermijn:
Beschrijf hieronder kort uw situatie:

NAWTE + politieke voorkeur.
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn. Persoonlijke contacten en nieuwsvoorziening.
Afdeling communicatie, directie.
Gedurende de periode dat men contact heeft.

NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens. Arbeidsovereenkomst.
Salariëring.
HRM-afdeling.

Gedurende de periode dat men een contract heeft.

Naam + foto.
Aanvullende personeelsovereenkomst. Medewerkersfoto’s op website.
Administratie, afdeling communicatie.
Gedurende de periode dat men een contract heeft.

NAWTE.
Vrijwilligersovereenkomst.
Informatieverstrekking.
Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder. Gedurende de periode dat men een contract heeft.

 Direct marketing (alleen bellen of papier)

Persoonsgegevens: Grondslag: Verwerkingen: Verwerkt door: Bewaartermijn:

NAWTE.

Geen overeenkomst nodig.

Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

Afdeling marketing/communicatie.

Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Ik gebruik naw gegevens van werkers in de gezondheidszorg voor het toesturen van nieuwsbrief of info mbt de praktijk

 Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)

Persoonsgegevens: Grondslag:

Verwerkingen:

Verwerkt door: Bewaartermijn:

NAWTE.

Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief.

Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

Afdeling marketing/communicatie.

Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

3.3 Beschrijving van extra doelbinding.

Als je meer persoonsgegevens, verwerkingen en/of overeenkomsten hebt dan bij 3.1 beschreven, voeg deze dan hieronder toe. Voeg de extra beschrijving over doelen en doelbinding hieronder toe zodat we die kunnen opnemen in de AVG-verklaring.

4.1 Privacy policy vindbaar, verwijzing in documenten.

De privacy policy van de organisatie moet voor iedereen waarvan je persoonsgegevens verwerkt vindbaar zijn. Het eenvoudigste is om deze op de website van de organisatie te zetten en op elke pagina (onderaan) een link hier naartoe te leggen.

 Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op onze website.
 Wij als organisatie hebben onze privacy policy niet vindbaar gemaakt op onze website. Beschrijf hieronder kort uw situatie:
Privacy policy ligt ter inzage in document in de praktijk

In alle overeenkomsten (documenten waarin persoonsgegevens gevraagd worden) moet een verwijzing staan naar de privacy policy.

 Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

 Wij als organisatie verwijzen in documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan niet naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

deze verwijzing is opgenomen in de behandelovereenkomst die afgesloten wordt bij eerste contact met patiënt

5.1 Werken met verwerkersovereenkomst.

Als organisatie mag je persoonsgegevens niet doorgeven aan een andere partij welke ten behoeve van jou persoonsgegevens verwerkt zonder een verwerkersovereenkomst. In een verwerkersovereenkomst spreek je af wat de ander met de gegevens mag doen én ook vooral wat niet.

 Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

 Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Ik sluit met patiënten/ clienten een overeenkomst af waarin opgenomen is dat ik geen persoonsvergegevns aan derden doorgeef anders dan verwijzers, tenzij uitdrukkelijk aanvullend overeenkomen/ vastgelegd is in dossier

6.1 Toegangsbeveiliging.

Om zeker te weten dat alleen geautoriseerde personen de persoonsgegevens kunnen inzien en bewerken, moeten deze altijd beveiligd zijn met een wachtwoord en als het kan ook met een gebruikersnaam. Zo kun je een Excel-bestand beveiligen met een wachtwoord en een PC voorzien van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Zorg er dus voor dat je altijd minimaal één keer een wachtwoord moet weten voordat je de persoonsgegevens van jouw organisatie kunt inzien of bewerken.

 Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

 Wij als organisatie hebben persoonsgegevens niet altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen toegangsbeveiliging.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Zowel kamer, kasten, pc en software op de pc en mobiele telefoon zijn afgesloten met sleutel c.q. gebruikersnaam en wachtwoord

7.1 Software en antivirussoftware up-to-date.

Om systemen zo veilig mogelijk te laten zijn, moet je ze up-to-date houden. Dit doe je door het aanzetten van het automatisch ophalen en installeren van updates van de software. Zorg ook voor goede antivirussoftware. Zorg ervoor dat alle software ingesteld is op het automatisch ophalen en uitvoeren van updates. Maak goede afspraken met al je softwareleveranciers.

 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens niet alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen software updates.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Persoonsgegevens opgeslagen bij server en alleen op te roepen middels gebruikersnaam en wachtwoord, websites ook beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord (ik bewaar geen naw gegevens van patiënten op website)

8.1 Opslaan alleen binnen de EU.

Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten moeten voldoen aan de AVG. Als je persoonsgegevens verwerkt buiten de EU, bijvoorbeeld door deze te laten verwerken door een partij buiten de EU of er een passend beschermingsniveau bestaat voor dat land , bijvoorbeeld door een adequaatheidbesluit van de Europese Commissie.

De wetgever is dus extra streng als je persoonsgegevens wilt verwerken/opslaan buiten de EU. Als je dat toch zou willen, dan moet er heel veel geregeld worden bovenop de normale AVG-verplichtingen. Dus check of je dienstverlener (drukker, verspreider, enz.) de toevertrouwde persoonsgegevens binnen de EU opslaat.

Het is dus het makkelijkste om persoonsgegevens alleen te verwerken binnen de EU, dit raden wij daarom ook sterk aan.

 Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

In niet van toepassing op mijn Logopediepraktijk

9.1 Data back-up.

Om de persoonsgegevens te beschermen tegen het verlies of diefstal moet je back-ups maken. Het is noodzakelijk om dat regelmatig te doen. Zorg ervoor dat deze back-up veilig wordt opgeborgen.

 Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens niet beveiligd met een back-up.

 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen back- up.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

back up automatisch op de server van de softwareleverancier waarmee geheimhouding wederzijds bij afsluiten van overeenkomst werd gewaarborgd

10.1 Geautoriseerde medewerkers.

Via autorisatie regel je wie binnen de organisatie welke persoonsgegevens mag verwerken.

 In onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie.

 In onze organisatie hebben ook niet geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie.

Beschrijf hieronder kort hoe jullie de autorisatie geregeld hebben:

Medewerkers/collega’s hebben alle geheimhoudingsplicht/ voorwaarden ondertekend in overeenkomst (ook al gedaan bij ondertekenen van diploma logopedie)

Onderstaande vragen zijn alleen ter bewustwording en hoeven niet precies ingevuld te worden!

Wij als organisatie hebben 1 personen geautoriseerd om de persoonsgegevens van de organisatie in te zien en te verwerken indien dit nodig in voor de uitoefening van hun functie.

Wij als organisatie hebben van 1 personen de persoonsgegevens geregistreerd.

11.1 Vernietigen persoonsgegevens.

Geef hieronder aan dat je organisatie alle persoonsgegevens vernietigt door bijvoorbeeld een regel te wissen in Excel en/of het versnipperen van een aanmeldingsformulier als er geen overeenkomst meer is. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dus: na beëindiging van een overeenkomst worden de persoonsgegevens van die persoon vernietigd.

Wijs aan wie verantwoordelijk is voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging. NB: Verscheuren en weggooien is onvoldoende. Schaf daarom een versnipperaar aan.

Let op: In de financiële administratie mogen (of eigenlijk: moeten!) deze persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

 Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen (na de bewaartermijn) als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Na de verplichte bewaarplicht/tijd worden alle gegevens (hele papieren dossier) vernietigd en op niet actief gezet op server van de softwareleverancier.

12.1 Toestemming voor direct marketing en bij minderjarigheid.

Bij direct marketing.

De wetgever maakt onderscheid tussen gewone direct marketing (bellen en post sturen) of digitale marketing (via e-mail, fax, Facebook, LinkedIn of sms). Doordat gewone direct marketing een organisatie bij de verspreiding veel geld kost zal dat altijd beperkt blijven. Juist digitale marketing is nagenoeg gratis en kan daardoor heel veel toegepast worden met alle gevolgen van dien.

Op grond van de Telecommunicatiewet mag je bestaande klanten benaderen via digitale direct marketing zonder toestemming (maar met een opt-out).

 Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct marketing.

 Wij als organisatie vragen vooraf geen toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct marketing.

 Wij als organisatie maken geen gebruik van digitale direct marketing.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Tot op heden stuur ik marketing per post of lever ik het persoonlijk af.Mocht dat in de toekomst veranderen dan vraag ik toestemming om het mailadres te mogen gebruiken voor mailing mbt marketing

Bij minderjarigheid (jonger dan 16 jaar).

Als je persoonsgegevens online verwerkt van personen jonger dan 16 jaar via bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media, dan moet je daarvoor altijd schriftelijk/elektronisch een toestemming hebben van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Geef hieronder aan dat je organisatie dat ook altijd zo doet.

 Wij als organisatie verklaren dat wij alleen online persoonsgegevens van minderjarigen verwerken bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Wij als organisatie verklaren dat wij persoonsgegevens van minderjarigen online verwerken bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen online verwerken bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

altijd, vastgelegd in behandelovereenkomst

13.1 Papieren documenten en beveiliging.

Als persoonsgegevens ook vastliggen op papier (denk aan contracten), dan moeten die papieren met persoonsgegevens achter slot en grendel zijn opgeslagen. Praktisch: bewaar dus alle papieren met persoonsgegevens in een kast die je steeds op slot doet. Alleen personen die voor hun werk voor de organisatie daarvoor toestemming hebben, mogen in die kast komen.

 Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

 Wij als organisatie hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

 Wij als organisatie hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan. Beschrijf hieronder kort uw situatie:
steeds minder op papier en wat op papier staat wordt in af te sluiten kast bewaard

14.1 Datalekken.

Iedereen in de organisatie moet op de hoogte zijn wat een een datalek is en wat je eraan moet doen. Geef aan wat voor jullie van toepassing is:

 Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.

 Binnen onze organisatie is niet iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is niet bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.

Beschrijf hieronder kort hoe jullie met datalekken omgaan:

indien er iets mis is, wordt de softwareleverancier gewaarschuwd (desnoods wordt gevraagd toegang totaal te blokkeren , indien bv de pc / mobiele telefoon gestolen wordt en in geval van inbraak de politie verwittigd

15.1 Medewerkers geïnstrueerd

Wij hebben onze medewerkers als volgt geïnstrueerd:

 •   Alle medewerkers hebben de video van de Stichting AVG bekeken.
 •   We hebben het onderwerp privacy bescherming in alle afdelingsoverleggen besproken.
 •   We hebben uitlegposters opgehangen.
 •   We hebben alle medewerkers een brief gestuurd met uitleg en instructie.
 •   We hebben met alle medewerkers een workshop over privacy bescherming gevolgd.
 •   We hebben een nieuwsbrief voor alle medewerkers waarin we regelmatig aandacht besteden aan privacy bescherming.

 Onze directeur/voorzitter heeft alle medewerkers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacy bescherming.

Hieronder is ruimte om te beschrijven hoe jullie de medewerkers geïnstrueerd hebben:

Bij overleg binnen vergaderingen en kwaliteitskringen wordt privacy met regelmaat op de agenda en wordt besproken hoe privacy gewaarborgd wordt.

16.3 Afronding.

Naam organisatie: Plaats:
Datum:

Logopediepraktijk Oosterbaan Delft
31-01-2022

De AVG-verklaring is een automatische samenvatting van alle vragen en antwoorden in het stappenplan. De AVG- verklaring is geen juridisch document maar een verklaring waarin je zelf verklaart dat je alle inspanningen hebt gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. Wij zien in de praktijk dat sommige gebruikers de AVG-verklaring regelmatig opvragen en gebruiken als een todolijst.

versie in te zien in praktijk